Wednesday, March 18, 2015

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "อากาศในสภาวะวิกฤต"

  
หัวข้อ "อากาศในสภาวะวิกฤต"

ประกวดภาพถ่าย, อากาศในสภาวะวิกฤต
มูลนิธิสมาคม ฝรั่งเศสจัดการแข่งขันประกวดภาพถ่ายนานาชาติติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 โดยหัวข้อสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้คือ “อากาศในสภาวะวิกฤต”
การแข่งขันครั้งนี้เปิดโอกาสให้กับนักถ่ายภาพมือสมัครเล่นผู้ที่มีสัญชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้เข้าสมัครแข่งขันต้องนำเสนอภาพถ่าย 2 ภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศคุณในมุมมองของผู้เข้าแข่งขัน เกี่ยวกับสภาวะอากาศและการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่เกิดขึ้นจริง หรือที่สังเกตเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากสภาวะวิกฤตของอากาศในชีวิตของผู้คนและรวมถึงการแก้ไขปัญหาในระดับสาธารณะหรือระดับบุคคล ซึ่งในประเทศคุณร่วมกันทำหรือร่วมกันพิจารณาเพื่อต่อสู้กับผลกระทบด้านลบของการเปลี่ยนแปลงนี้
ในรอบแรกจะตัดสินที่ประเทศไทย คนไทยที่ชนะการประกวดจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่รอบ 20 คนสุดท้ายจากทั่วโลกจะได้รับการนำไปจัดแสดงร่วมกัน ณ กรุงปารีส ทั้งนี้ในกลุ่มผู้เข้ารอบสุดท้าย จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  สำหรับผู้ชนะเลิศจะได้รับเชิญให้เดินทางไปกรุงปารีสเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด
        การแข่งขันครั้งนี้เปิดโอกาสให้กับนักถ่ายภาพมือสมัครเล่นผู้ที่มีสัญชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้เข้าสมัครแข่งขันต้องน าเสนอภาพถ่าย 2 ภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศของคุณในมุมมองของผู้ เข้าแข่งขัน เกี่ยวกับสภาวะอากาศและการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่เกิดขึ้นจริง หรือที่สังเกตเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจาก สภาวะวิกฤตของอากาศในชีวิตของผู้คนและรวมถึงการแก้ไขปัญหาในระดับสาธารณะหรือระดับบุคคล ซึ่งในประเทศของคุณร่วมกันทำหรือร่วมกันพิจารณาเพื่อต่อสู้กับผลกระทบด้านลบของการเปลี่ยนแปลงนี้ การประกวดครั้งนี้สงวนไว้สำหรับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีสัญชาติไทย การเข้าร่วมการประกวดหมายถึงการที่ผู้เข้าร่วมการประกวดยอมรับกฎเกณฑ์ต่างๆที่ระบุไว้นี้อย่างไม่มีเงื่อนไข และ การไม่เคารพกฎกติกาจะส่งผลให้การเข้าร่วมการประกวดเป็นโมฆะ

การสมัครเข้าร่วมประกวด
        1. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดจะต้องอีเมลใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมภาพถ่ายที่ต้องการส่งเข้าประกวด 2 ภาพ (ควรเป็นไฟล์ TIFF หรือ JPEG ขนาด 30 x 40 เซนติเมตร และความละเอียดที่มี 300 dpi หรือ 3543x4724 pixels เป็นอย่างน้อย) โดยใช้หัวข้อ “อากาศในสภาวะวิกฤต” มาที่ concours@afthailande.org ภายในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
        2. ผู้ที่ส่งภาพเข้าร่วมประกวดหลังจากวันที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
        3. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://afthailande.org (ในหัวข้อกิจกรรมทางวัฒนธรรม)
        4. ทางสมาคมฝรั่งเศสจะประกาศผลการประกวดของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพผ่านทาง http://afthailande.org (ในหัวข้อภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 เว้นแต่หากเกิดเหตุสุดวิสัย หากผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และส่งผลให้ไม่สามารถติดต่อเพื่อแจ้งผลการแข่งขันได้ผู้เข้าร่วมท่านนั้นจะเสียสิทธิ์ในการเป็นผู้ชนะโดยปริยายและไม่สามารถร้องเรียนใดๆได้ ทั้งนี้เอกสารฉบับนี้เป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประกวด

ผู้เข้าร่วมประกวด
       1. การประกวดครั้งนี้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้เข้าร่วมประกวด” โดยผู้เข้าร่วมต้องมิใช่ช่างภาพมือ อาชีพที่มีผลงานเป็นที่รู้จักและยังคงมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง
       2. เฉพาะการส่งภาพเข้าร่วมประกวด 2 ภาพต่อการส่ง 1 ครั้งเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา
       3. ผู้เข้าร่วมประกวดยืนยันว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานของตัวเองมิได้มีการดัดแปลง (ห้ามผลิตขึ้นจากผลงาน ภาพถ่ายใดๆ) และเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในภาพที่ส่งเข้าประกวดแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ เพียงผู้เดียวหากมีบุคคลอื่นซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งทางตรงและทางอ้อม และ/หรือได้แสดงตนว่ามีสิทธิ์ ประการใดประการหนึ่งในภาพถ่ายนั้น อนึ่ง ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจ เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
       4. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องยินยอมให้มูลนิธิสมาคมฝรั่งเศสถือสิทธิ์พิเศษในการจัดแสดงผลงานภาพถ่ายในช่วงการประกวด
       5. ผู้ประกวดต้องรับรองว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดนั้นจะไม่ส่งผลกระทบหรือความเสียหายในเรื่องใดๆต่อทางมูลนิธิสมาคม ฝรั่งเศสและบุคคลอื่นๆซึ่งถ้ามีกรณีหนึ่งกรณีใดเกิดขึ้นทางผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทางกฎหมายแต่ เพียงผู้เดียว
6. สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพมีสิทธิโดยชอบธรรมในการตรวจสอบที่มาของผลงานนั้นๆ
ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำคร่าวๆ ในแง่ที่เกี่ยวกับเนื้อหาภาพถ่าย
 • ได้รับอนุญาตจากผู้ที่อยู่ในภาพ 
 • การถ่ายภาพอาคารสถานที่และแหล่งโบราณสถานต่างๆ ต้องได้รับการอนุญาตเพราะเจ้าของสถานที่มี สิทธิเรียกร้องค่าลิขสิทธิ์ได้ 
 • ห้ามถ่ายภาพสิ่งของสาธารณะที่อาจได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 • ห้ามถ่ายภาพสิ่งของที่มียี่ห้อ (เสื้อผ้า เครื่องเรือน วัตถุ สิ่งของต่างๆ) 
 • ห้ามถ่ายภาพที่น าเสนอยี่ห้อของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือบุหรี่ หรือสถานการณ์ที่แสดงถึงการบริโภค สิ่งเหล่านั้น
หากมูลนิธิสมาคมฝรั่งเศสพบว่าข้อมูลรายละเอียดของผู้เข้าร่วมประกวดไม่สมบูรณ์ ผิดพลาด บิดเบือนหรือละเมิด กฎเกณฑ์ต่างๆที่ระบุอยู่ในเอกสารฉบับนี้ การสมัครเข้าร่วมการประกวดและผู้เข้าร่วมประกวดจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ใดๆ และทางมูลนิธิฯ จะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใด การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จของผู้เข้าร่วมประกวด จะมีผลให้บุคคลผู้นั้นต้องออกจากการประกวด โดยที่ทางมูลนิธิฯ จะไม่ รับผิดชอบแต่อย่างใด

การคัดเลือกผู้ชนะ
        คณะกรรมการตัดสินที่แต่งตั้งโดยสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ประกอบไปด้วยช่างภาพมืออาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน งานวัฒนธรรม จะคัดเลือกผลงานที่ชนะเลิศเพื่อส่งเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนานาชาติที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสมาคม ฝรั่งเศสกรุงปารีสร่วมกับภาพถ่ายของศิลปินจากสมาคมฝรั่งเศสทั่วโลกที่จะจัดแสดงภายใต้หัวข้อ “อากาศในสภาวะ วิกฤต” ก่อนวันที่ 31มีนาคม พ.ศ.2558 สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพขอยืนยันต่อผู้เข้าประกวดถึงความยุติธรรม บริสุทธิ์ใจ และซื่อสัตย์ของคณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์ในการปฏิเสธภาพที่ไม่มีมุมมองทางศิลปะมากพอ ตามหลักการที่กำหนดไว้ โดยผลการ ตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
การตัดสินใจของคณะกรรมการการตัดสินจะเป็นไปตามองค์ประกอบต่อไปนี้เป็นหลัก
 • การถ่ายทอดเรื่องราวของภาพ 
 • ภาพถ่ายมีเนื้อหาตรงกับหัวข้อการประกวด 
 • ความประสานกลมกลืนกันของทั้ง 2 ภาพ 
 • คุณภาพของภาพถ่าย เช่น องค์ประกอบของภาพ ความแปลกใหม่ การจัดแสง และความสวยงาม เป็นต้น 
 • การส่งภาพเข้าประกวดตามจ านวนที่กำหนดไว้ ( 2 ภาพ ) 
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเทคนิคที่ระบุไว้ต่อจากนี้
ข้อกำหนดด้านเทคนิค : 
       ผู้เข้าร่วมต้องส่งไฟล์ภาพแบบ TIFF หากเป็นไปได้ หรือไฟล์JPEG ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 30 x 40 เซนติเมตร หรือ 300 dpi หรือ 3543x4724 pixels ของภาพถ่ายทั้ง 2 ภาพที่ส่งเข้าประกวด ทั้ง 2 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ 
       - รายละเอียดของกล้องที่ใช้ 
       - ขนาดของรูรับแสง
       - ความเร็วของชัตเตอร์ 
       - หากใช้ฟิล์มบันทึกรูป ให้ระบุรายละเอียดของฟิล์ม (ยี่ห้อ, ค่า ISO) 
ผู้ชนะการประกวดต้องยินยอมโดยปราศจากเงื่อนไขให้มูลนิธิสมาคมฝรั่งเศสนำภาพไปผลิตซ้ำและเผยแพร่เนื้อหาของ ภาพเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการกลุ่มการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาผ่านทางสื่อที่มีรูปแบบทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้และ อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป ผู้ชนะการประกวดต้องยินยอมโดยปราศจากเงื่อนไขให้มูลนิธิสมาคมฝรั่งเศสสร้างภาพและใช้เสียง และ/ หรือภาพการ เข้าร่วมนิทรรศการของตน และทำการเผยแพร่ซ้ำไม่ว่าจะโดยตรง และ/ หรือในภายหลัง บางส่วนหรือทั้งหมด ผ่านทาง สื่อทุกรูปแบบทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้และอาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะเผยแพร่ไปทั่วโลกเป็นระยะเวลา 24 เดือน นับจาก วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ความรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย
       เป็นที่ทราบกันดีว่าอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัย สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความบกพร่องในการปฏิบัติงานของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เกิดจากการกระทำที่มุ่งร้ายของบุคคลภายนอก และทำให้การประกวดไม่สามารถดำเนินไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพยังไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหาในการส่งหรือการสูญหายของสิ่งที่จัดส่งทาง ไปรษณีย์หรือการจัดส่งทางอิเลคทรอนิกส์ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือสถานการณ์บังคับ ทางสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด การประกวด เลื่อน หรือยกเลิกการประกวด โดยจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน

รายละเอียดเพิ่มเติม : สมาคมฝรั่งเศษกรุงเทพ

ดาวน์โหลดใบสมัคร : ใบสมัครประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "อากาศในสภาวะวิกฤต"


ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความรัก" ประจำปี 2015

  
หัวข้อ "ความรัก" ประจำปี 2015


MeetNLunch บริษัทจัดหาคู่ระดับไฮเอนด์แห่งแรกของไทยที่มีคู่แต่งงานไปแล้วกว่า 1,500 คู่ จัดกิจกรรมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "ความรัก" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 23,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

กติกาการเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายกับ MeetNLunch
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สื่อถึง “ความรัก” รูปแบบใดก็ได้
2. ผู้เข้าประกวด 1 ท่านสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ภาพ
3. รูปภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตราฐาน .JPEG (ไม่รับภาพที่ไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)
4. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้นได้
5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดในกิจกรรมนี้ ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลในภาพถ่ายแล้วเท่านั้น
6. ผู้เข้าประกวดต้องระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อสิทธิและผลประโยชน์ต่อผู้เข้าประกวด
7. ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ซิงเกิ้ล โซลูชั่น จำกัด  คณะกรรมการการประกวดขอสงวนสิทธ์
8. ผู้สมัครทุกท่านสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ทางอีเมลล์ marketing@meetnlunch.com หรือส่งผลงานได้ด้วยตัวเองที่ อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 

เกณฑ์ตัดสินการประกวดภาพถ่าย
การตัดสินโดยคณะกรรมการจาก บริษัท ซิงเกิ้ล โซลูชั่น จำกัด (การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด)
1. การจัดองค์ประกอบโดยรวมของภาพถ่าย
2. เทคนิค ความคมชัด และความสวยงามของภาพถ่าย
3. การสื่อความหมายของโจทย์ของภาพถ่าย
4. ความคิดสร้างสรรค์

เงินรางวัลการประกวดภาพถ่าย
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมบัตรกำนัล Free Membership จาก MeetNLunch มูลค่า 3,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมบัตรกำนัล Free Membership จาก MeetNLunch มูลค่า 3,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมบัตรกำนัล Free Membership จาก MeetNLunch มูลค่า 3,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

วันและเวลาการประกวด
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 20 ม.ค. - 27 มีนาคม 2558 (18.00น.)
ประกาศผล วันที่ 30  มีนาคม 2557  
การรับรางวัล วันที่ 8  เมษายน 2557 (ลงทะเบียนรับรางวัลเวลา 8.00 น. - 8.30 น.) รับจริง 10.30 น. เป็นต้นไป (ผู้สมัครที่ได้รับรางวัล ทุกประเภทต้องมารับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลด้วยตนเองที่อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 สอบถามเส้นทางโทร 026520044  ในวันเวลาที่แจ้งให้ทราบ)

หมายเหตุ
ผู้สมัครที่ได้รับรางวัลท่านใดไม่มารับตามวันและเวลาที่กำหนดทาง
บริษัท ซิงเกิ้ล โซลูชั่น จำกัด  ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว
เอกสารในการรับของรางวัล คือ สำเนาบัตรประชาชน
สอบถามรายละเอียด
inbox : www.facebook.com/meetnlunch
#MNLPhotoContest

Sunday, October 19, 2014

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มนต์เสน่ห์ยานยนต์"


ประกวดภาพถ่าย
  
หัวข้อ "มนต์เสน่ห์ยานยนต์" 

ประกวดภาพถ่าย, มนต์เสน่ห์ยานยนต์

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
         ประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดเพศ และอายุ

รายละเอียดผลงาน
         1. หัวข้อการประกวด “มนต์เสน่ห์ยานยนต์”
         2. ประเภทการประกวดได้แก่ ประเภทมืออาชีพ (DSLR และ MIRRORLESS)
         3. รูปแบบไฟล์ภาพ JPG ความละเอียดขั้นต่ํา 2,000 Pixels และขนาดไฟล์ไม่เกิน 4 MB
         4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้ซอฟแวร์ในการตกแต่งภาพ และผู้ส่งผลงานต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้เพื่อยืนยันกับทางผู้จัดการประกวด
         5. จํากัดจํานวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ท่านละ 1 ภาพ
         6. ภาพที่ส่งประกวดต้องถ่ายภายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 31 เท่านั้น ซึ่งรวมถึงกิจกรรมภายในฮอลล์ หรือกิจกรรมที่จัดภายนอก

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด
         1. ถ่ายภาพตามหัวข้อ “มนต์เสน่ห์ยานยนต์” ด้วยกล้องดิจิตอล DSLR และ MIRRORLESS ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
         2. ส่งผลงานของท่านเข้าประกวดโดย
           วิธีที่ 1 ส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ www.motorexpo.co.th โดยเลือกประเภทที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมลงทะเบียน และเขียนข้อความบรรยายภาพที่ท่านส่งเข้าประกวดให้ครบถ้วน
           วิธีที่ 2 ส่งอี-เมล์พร้อมแนบไฟล์ภาพผลงาน (รูปแบบไฟล์ภาพเป็น JPG) มาที่ photocontest@motorexpo.co.th โดยเขียนข้อความบรรยายภาพที่ท่านส่งเข้าประกวด พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อี-เมล์ และรายละเอียดอื่นที่กําหนด
         3. เก็บหลักฐานการส่งผลงานเพื่อยืนยันการร่วมกิจกรรม

กําหนดการ
          - กําหนดส่งภาพเข้าประกวด : วันที่ 29 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2558
          - คัดเลือกและตัดสินผลงาน : คัดเลือกและตัดสินผลงาน: วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ไม่เกินเวลา 12.00 น. ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
          - ประกาศผลการตัดสิน : วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ภายในงานมหกรรมยานยนต์ และเว็บไซต์ www.motorexpo.co.th

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
          - รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป CANON รุ่น EOS 7D MARK II (Body) รวมมูลค่า 67,900 บาท
          - รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป CANON รุ่น POWERSHOT SX 700HS รวมมูลค่า 11,540 บาท
          - รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป CANON รุ่น POWERSHOT SX 600HS รวมมูลค่า 8,390 บาท
          - รางวัล POPULAR VOTE ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมพริ้นเตอร์ CANON รุ่น SELPHY CP910 มูลค่า 4,510 บาท และ กระดาษอัดรูป KP108IN มูลค่า 995 บาท อย่างละ 1 รางวัล รวมมูลค่า 5,505 บาท
          - รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตร พร้อมได้รับสิทธิ์สมาชิก นิตยสาร “ฟอร์มูลา” เป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 7 รางวัล
************************************************************************************************************* โชคชั้นที่ 2
         ผู้ร่วมส่งภาพประกวดทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลผู้โชคดี ดังต่อไปนี้
          รางวัลที่ 1 AMPLIFIERS ยี่ห้อ ROCKFORD FOSGATE รุ่น PUNCH 45 จํานวน 1 รางวัล มูลค่า 33,000 บาท
          รางวัลที่ 2 จอ TFT MONITOR ติดเพดานรถยนต์ยี่ห้อ ROSEN รุ่น M10 ขนาด 10.2 นิ้ว มูลค่า 17,000 บาท จํานวน 1 รางวัล
          รางวัลที่ 3 จอ TFT MONITOR ติดเพดานรถยนต์ยี่ห้อ ROSEN รุ่น CM 7000 ขนาด 7 นิ้ว มูลค่า 8,000 บาท จํานวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 16,000 บาท
          รางวัลที่ 4 น้ำมันเครื่อง ปตท. PERFORMA RACING SAE 5W-50 API SN/CF ขนาด 4.0 ลิตร มูลค่า 1,350 บาท จํานวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 5,400 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม
          1. เจ้าของผลงานไม่สามารถเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ของภาพที่ส่งเข้าประกวดจากผู้จัดงาน ฯ
          2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงาน ฯ มีสิทธิ์นําไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
          3. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากทางผู้จัดเพื่อให้มาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยเวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบทันทีหลังจากทราบผลการตัดสิน
          4. ผู้จัดงาน ฯ จะจับสลากสําหรับ รางวัลผู้โชคดีในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 ต่อหน้าสักขีพยาน สื่อมวลชน และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ
          5. ผู้จัดงาน ฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ที่ร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ที่โชคดีจากการจับรางวัล เพื่อติดต่อให้มารับรางวัลและลงประกาศรายชื่อในนิตยสาร “ฟอร์มูลา”, คาร์ สเตริโอ, 4 WHEELS ฉบับประจําเดือนเมษายน 2558
          6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนําหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงต่อผู้จัดงาน ฯ ภายในกําหนดเวลา 45 วันนับจากวันที่ผู้จัดงาน ฯ ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบ
          7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
          8. พนักงาน บริษัท สื่อสากล จํากัด ไม่มีสิทธิ์ในการประกวดและชิงโชคครั้งนี้
          9. คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดเด็ดขาด

Saturday, October 18, 2014

ประกวดภาพถ่ายโครงการ หัวข้อ "LONG LIVE OUR BELOVED KING"


ประกวดภาพถ่าย
  
หัวข้อ "LONG LIVE OUR BELOVED KING" 

ประกวดภาพถ่าย, วันพ่อแห่งชาติ, Long Live Our Beloved King
        เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล 5 ธันวาฯ มหาราช BAREFOOT magazine ร่วมกับแฟนเพจสหภาพ(เฉพาะกิจ)ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมส่งภาพถ่ายความประทับใจที่เกิดขึ้นจากการเดินทางทั่วประเทศในหัวข้อ “LONG LIVE OUR BELOVED KING” ในหลวง…ในใจฉัน โดยแบ่งหมวดการส่งภาพถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกเป็น 5 หมวด ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วไทย ดังต่อไปนี้
         1. ภาคเหนือ
         2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
         3. ภาคกลาง
         4. ภาคตะวันออก
         5. ภาคใต้

ภาพที่ต้องการ
         1. ต้องมีองค์ประกอบสื่อถึงแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจน หรือใช้คำอธิบายผ่านคำบรรยายภาพ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวด
         2. ไม่จำกัดประเภทกล้องที่ใช้...จะฟิล์ม ดิจิตอล หรือมือถือก็ได้ทั้งนั้น
         3. ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่ง
         4. ภาพที่ถูกใจผู้จัดทำมากที่สุด จำนวน 87 ภาพ (ตามจำนวนพระชนมพรรษา) จะได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสาร BAREFOOT ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2557

กติกาการส่งภาพ
        ***(สำคัญมาก...กรุณาอ่านให้ครบทั้ง 7 ข้อ!) โพสต์ภาพลงในเพจ สหภาพ และจะต้องมีรายละเอียดดังนี้
         1. CATEGORY: ระบุหมวดของภาพตามภูมิภาคที่กำหนด (อ้างอิงตาม http://thai.tourismthailand.org/)
         2. TITLE: ตั้งชื่อภาพ
         3. CAPTION: เขียนคำอธิบายสั้น ๆ บอกให้รู้ว่า ในหลวงทรงอยู่ในใจฉันมากขนาดไหน ความยาวไม่เกิน 120 ตัวอักษร (เป็นภาษาถิ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**)
         4. LOCATION: บอกชื่อสถานที่และจังหวัดที่ถ่ายภาพ
         5. BY: ชื่อ-นามสกุลผู้ถ่าย
         6. HASHTAG: ติดแฮชแท็ก #longliveourbelovedking #barefootmag #สหภาพ
         7. ส่งไฟล์ต้นฉบับมาที่อีเมล longliveourbelovedking@gmail.com
ระยะเวลาในการส่งภาพ
         วันศุกร์ที่ 10 - ศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557

รางวัลตอบแทน
          - ภาพที่ได้รับเลือกให้เป็นปกนิตยสาร: จะได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับภายในประเทศ เส้นทางใดก็ได้ (เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือขอนแก่น) จำนวน 2 ที่นั่ง จากสายการบินไทยสมายล์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaismileair.com
          - ภาพชนะเลิศในแต่ละหมวด: จะได้รับกระเป๋าเป้ Lowe Alpine รุ่น Lightflite 25 หมวดละ 1 ใบ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://lowealpine.com/lightflite-25
          - ภาพที่ได้รับเลือกให้ตีพิมพ์ลงในนิตยสารทั้ง 87 ภาพ: จะได้รับนิตยสารฉบับพิเศษฟรี ส่งตรงถึงบ้านคนละ 1 ฉบับ

Friday, October 17, 2014

ประกวดภาพถ่าย โครงการ "FRANCE in my memory"


ประกวดภาพถ่าย โครงการ  "FRANCE in my memory" 

ประกวดภาพถ่าย, France In my memory
ผู้จัดงาน
         - สมาคมฝรั่งเศส (Alliance Française  Thailande)
         - สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภทของภาพถ่ายภาพถ่าย
        เปิดรับภาพถ่ายดิจิตอลสี หรือ ขาวดำ โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องบันทึกอยู่ในแบบ JPEG เท่านั้น มีขนาดภาพด้านกว้างไม่น้อยกว่า 2,500 พิกเซล (ในกรณีเป็นภาพแนวนอน) หรือ มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2,500 พิกเซล (ในกรณีเป็นภาพแนวตั้ง)

ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
        ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น โดยพนักงานและครอบครัวของพนักงานของสมาคมฝรั่งเศสและสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

ภาพที่ส่งเข้าประกวด
       การประกวดภาพถ่ายครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายทอดถึงความทรงจำต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็น ผู้คน สถานที่ต่างๆ ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
         - ภาพทุกภาพจะต้องส่งผ่านทาง www.rpst.or.th โดยผู้ส่งภาพจะต้องสร้างบัญชีส่วนตัว กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน อาทิ ชื่นามสกุล ที่อยู่ติดต่อ email address เป็นต้น
         - ภาพถ่ายที่ส่งเข้ามาทางไปรษณีย์หรือ Email จะถูกตัดออกจากการประกวดโดยอัตโนมัติ

กำหนดการ
       ระบบจะเปิดให้ส่งภาพผ่านทางเว็บไซท์ ตั้งแต่เวลา 00:01 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตามเวลาประเทศไทย และสามารถส่งภาพได้ถึงเวลา 18:00 น. ของวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

รางวัลผู้ชนะการประกวด
         1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท
         2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง  ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท
         2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง  ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท
         2. รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล  ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 5,000 บาท
***โดยภาพถ่ายที่ผ่านเข้รอบสุดท้าย จะได้รับการจัดแสดงนิทรรศการที่ CAFÉ 1912 และ จัดพิมพ์ในสูจิบัตรการประกวด รายละเอียดและกำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

กติกาการประกวด
         1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้ส่งเข้าประกวดเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือ ส่งภาพในนามของผู้อื่น
         2. ผู้สมัครแต่ละท่านสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกินท่านละ 10 ภาพ โดยแต่ละภาพต้องระบุสถานที่และปีที่บันทึกภาพด้วย ภาพใดที่ขาดช้อมูลดังกล่างจะโดนตัดสิทธิ์เข้าร่วมประกวดโดยอัตโนมัติ
         3. เปิดรับเฉพาะภาพที่ส่งทางเวบไซท์เท่านั้น ไม่รับภาพที่พิมพ์แล้วหรือฟิล์ม ภาพถ่ายที่ส่งไม่จำกัดว่าจะต้องบันทึกด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น ภาพจากโทรศัพท์มือถือ TABLET หรือภาพที่แสกนจากฟิล์มเนกาทีฟหรือฟิล์มสไลด์ สามารถส่งเข้าประกวดได้
         4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถตกแต่งด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพได้แต่ต้องไม่ผิดไปจากสภาพความเป็นจริง การปรับความสว่าง ความสดของสี การลบฝุ่น การครอปภาพ หรือ การปรับแต่งโทนภาพ สามารถทำได้ แต่การนำส่วนต่างๆของภาพหลายภาพมาประกอบในภาพ และการใส่กรอบหรือกราฟฟิคต่างๆ ไม่สามารถทำได้ หากมีข้อสงสัยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกดูไฟล์ภาพต้นฉบับ (RAW FILE) ภามที่ไม่สามารถชี้แจงหรือทำผิดกติกาข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด
         5. ภาพถ่ายที่มีสัญญาผูกพันธ์กับบริษัทขายภาพต่างๆ หรือ กับบริษัทองค์กรณ์หรือบุคคลใดก็ตาม ไม่สามารถส่งเข้าประกวดได้
         6. ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดยังเป็นของผู้ถ่ายภาพโดยสมบูรณ์ หากด้วยการส่งภาพเข้าประกวดถือเป็นการมอบกรรมสิทธิ์ให้ผู้จัดงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดงานนำไปจัดพิมพ์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการและพิมพ์ในสูจิบัตรการประกวด โดยผู้จัดงานไม่จำเป็นต้องขออนุญาตในการใช้งานดังกล่าว โดยการนำภาพไปใช้งานจะมีเครดิตผู้ถ่ายภาพทุกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม
         หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ rpst.info@gmail.com

Thursday, October 16, 2014

ประกวดภาพถ่าย โครงการ "ความสุขกับชลประทาน ครั้งที่ ๒"


ประกวดภาพถ่าย โครงการ  "ความสุขกับชลประทาน ครั้งที่ ๒" 

ประกวดภาพถ่าย, ชลประทาน
ความเป็นมาของโครงการ
        กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจทั้งในด้านการจัดหา และพัฒนาแหล่งน้ํา การบริหาร จัดการน้ํา ตลอดจนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตลอดระยะเวลา 112 ปี ของการดําเนินงาน กรมชลประทานมุ่งมั่นพัฒนาภารกิจเหล่านี้ให้ทั่วถึง และต่อเนื่องมาโดยตลอด และจะยัง พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
       ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ตลอดจนเห็นถึงคุณค่าของการ ดําเนินงานในโครงการต่างๆ ของกรมชลประทานให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งมุ่งหวังให้ผลที่ได้นํามาซึ่ง ความร่วมมือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในอนาคต กรมชลประทานจึงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายงาน ชลประทาน ปี 2557 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไปศึกษางานชลประทาน ถ่ายภาพความสวยงาม เก็บภาพความประทับใจ ส่งเข้ามาร่วมประกวดในครั้งนี้

วัตถุประสงค์
        2.1 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไปศึกษา เรียนรู้ งานชลประทาน
        2.2 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของงานชลประทานให้เกิดขึ้นในสายตาประชาชนทั่วไป
       
2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : ประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดเพศและวัย
 
ประเภทของการประกวด
        1. ภาพความสวยงามของอาคารชลประทาน ของกรมชลประทาน ในมุมต่างๆ ได้แก่ เขื่อน อ่างเก็บน้ํา ฝาย ประตูระบายน้ํา สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า เป็นต้น
        2. ภาพความสวยงามของระบบชลประทาน ของกรมชลประทาน ในมุมต่างๆ ได้แก่ ระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ํา เป็นต้น 
        3. ภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ หรือความสขุ ของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ําชลประทาน

ประเภทของรางวัล 
        1. รางวัลประเภท ภาพความสวยงามของอาคารชลประทาน ของกรมชลประทาน ในมุมต่างๆ 
                - รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล อธิบดีกรมชลประทาน     เงินรางวัล  50,000 บาท
                - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร               เงินรางวัล  25,000 บาท
                - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร               เงินรางวัล  10,000 บาท
                - รางวัลชมเชย (มี 5 รางวัล)     พร้อมเกียรติบัตร               เงินรางวัล  5,000  บาท  
        2. รางวัลประเภท ภาพความสวยงามของระบบชลประทาน ของกรมชลประทาน ในมุมต่างๆ 
                - รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล อธิบดีกรมชลประทาน     เงินรางวัล  50,000 บาท
                - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร               เงินรางวัล  25,000 บาท
                - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร               เงินรางวัล  10,000 บาท
                - รางวัลชมเชย (มี 5 รางวัล)     พร้อมเกียรติบัตร               เงินรางวัล  5,000  บาท   
        3. รางวัลประเภท วิถีชีวิตกับชลประทาน
                - รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล อธิบดีกรมชลประทาน     เงินรางวัล  50,000 บาท
                - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร               เงินรางวัล  25,000 บาท
                - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร               เงินรางวัล  10,000 บาท
                - รางวัลชมเชย (มี 5 รางวัล)     พร้อมเกียรติบัตร               เงินรางวัล  5,000  บาท   
        4. รางวัล Unseen ชลประทาน          พร้อมเกัยรติบัตร               เงินรางวัล  20,000 บาท
            ***เป็นรางวัลพิเศษที่คัดเลือกภาพจากประเภท 1-3 เป็นภาพถ่ายงานชลประทานในมุมมองที่แปลก ไม่เคยมีใครถ่ายไว้ ไม่ซ้ำใคร เป็นภาพที่มีความโดดเด่น สะดุดตาเมื่อพบเห็น

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
        1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีอัดขยายขนาด 12 x 18 นิ้ว (อัดขยายเต็มภาพ) ติดลงบนแผ่น ฟิวเจอร์บอร์ด สีดํา ขนาด 16 x 22 นิ้ว นําใบสมัครและแผ่นซีดีรอม ติดด้านหลังของฟิวเจอร์บอร์ด (ใบสมัคร 1 แผ่นและซีดีรอม 1 แผ่น ต่อ 1 ผลงาน) 
        2. บันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดีรอม ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องระบุช่ือ-นามสกุล อย่างชัดเจนลงบนแผ่นซีดีรอม
         3. ภาพท่ีส่งเข้าประกวด เป็นภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ความละเอียดของภาพไม่ต่ํากว่า 8 ล้านพิกเซล ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับในรูปแบบของไฟล์มาตรฐาน Tiff หรือ JPEG เท่าน้ัน
         4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่จํากัดจํานวน โดยต้องตั้งชื่อภาพ เขียนรายละเอียดสถานที่ถ่ายภาพ (อาทิ ชื่อโครงการชลประทาน อําเภอ จังหวัด) และความประทับใจสั้นๆ
         5. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็น ธรรมชาติ เหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่ตัดต่อ หรือตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง 
        6. เป็นภาพที่ถ่ายในช่วง เดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ต้องเป็นผลงานที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้นําผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์/ เผยแพร่ เพื่อการพาณิชย์มาก่อน ถ้าสืบทราบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานของผู้อื่น หรือเคยได้รับรางวัลจาก การประกวด หรือเคยตีพิมพ์/เผยแพร่ มาก่อน ภาพนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที 
        7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสทิ ธิ์ของบุคคลอื่น 
        8. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กําหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆท้ังสิ้น
         9. ขอสงวนสิทธิ์ส่งแผ่นซีดีรอม และภาพถ่ายคืน โดยจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมชลประทานสามารถ นําผลงานออกเผยแพร่หรือใช้ในกิจกรรมของกรมชลประทานได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน และขออนุญาต จาก เจ้าของผลงาน 
        10. ผู้ชนะจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น ในแต่ละประเภทภาพถ่าย
 
 

หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย
เกณฑ์การตัดสินภาพจะพิจารณาจากการส่ือความหมายตามหัวข้อของการประกวด เป็นเกณฑ์ในการ ตัดสิน ดังนี้
        1. เทคนิคในการถ่ายภาพ
        2. ความสวยงามของภาพ (สี แสง เงา) 7.3 ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ 7.4 การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย 7.5 ความหมายของภาพและแนวคิด
 

ประกาศผลการตัดสิน
        ผลการตัดสินจะประกาศทางเว็บไซต์www.rid.go.th ภายในวันที่26พฤศจิกายน2557 และ จะแจ้งผลให้ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรงทางโทรศัพท์ เพื่อติดต่อรับรางวัลพร้อมกัน ณ กรมชลประทาน ถนน สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 

กําหนดการส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 12 พฤศจิกายน 2557
        1. ส่งทางไปรษณีย์ (ถือวันทปี่ ระทับ ตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ )
ส่งที่: “กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทานเลขที่ 811 ถนนสามเสนแขวงถนนนคร ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดภาพถ่ายชลประทาน’57”
        2. ส่งด้วยตนเอง (ในเวลาราชการ)
ส่งที่: กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ อาคารอํานวยการ ชั้น 1 กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ (www.rid.go.th) หรือสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมที่โทร 02-243-6974 ,02-241-0965

ประกวดภาพถ่าย โครงการ "พิศเจริญเอกรงค์ ประจำปี 2558"


ประกวดภาพถ่าย โครงการ  "พิศเจริญเอกรงค์ ประจำปี 2558" 

ประกวดภาพถ่าย, พิศเจริญเอกรงค์
ความเป็นมาของโครงการ
        สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและช่างภาพที่สนใจทุกท่าน ร่วมส่งภาพประกวดในโครงการ ประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ในชื่อโครงการ “พิศเจริญเอกรงค์ ประจำปี 2558″
        โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยในการจัดการประกวดในปีแรก ยังมีความสับสนในการสมัครและการส่งภาพ ดังนั้นผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้ กรุณาอ่านกติการายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อน เพื่อป้องกันการโดนตัดสิทธิ์ในการประกวด
        การจัดประกวดภาพถ่ายโครงการนี้ เกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำริว่า อาจารย์รังสรรค์ตันติวงศ์ เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่ วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ถึง 3 สมัย และยังคงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ของสมาคมจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์ รังสรรค์ ตันติวงศ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการ ประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ขึ้น เป็นการประกวดประจำ ปี โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายเอกรงค์ในแนว “พิศเจริญ” (Pictorial) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มี เวทีประกวดเป็นการเฉพาะ โดยในการประกวดจะมีเพียงรางวัลชนะเลิศเพียงรางวัล เดียวเพื่อให้ภาพที่ได้รับรางวัลเป็นภาพสุดยอดของภาพ “พิศเจริญ” ประจำปีอัน จะเป็นเกียรติยศสูงยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ รางวัลผู้ชนะเลิศ จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
เพื่อให้การประกวดภาพถ่ายของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คง ไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดและต้องการมุ่งเน้นความโปร่งใส ยุติธรรมในการตัดสิน คณะกรรมการจัดการประกวด จึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวด “ พิศเจริญเอกรงค์” จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้ กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำ ฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง และเปิดกว้างให้ไม่มีการกำหนด อายุของภาพในการประกวดครั้งนี้
 2. ต้องเป็นภาพ เอกรงค์ เท่านั้น ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 2500 pixels (Pixel Dimension) หรือหากวัดตามขนาดพิมพ์ด้านที่สั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว (Document Dimensions) ที่ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 220 ppi (หมายถึงขนาดใหญ่กว่าได้ และความละเอียดสูงกว่าที่กำหนดได้) ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้าม เว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ (หากผิดกติกาข้อนี้จะถูกคัดเลือกออกโดยไม่มียกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น)
 3. สามารถตกแต่งภาพได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่ อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ หากผู้ส่งเข้า ประกวดเป็นชาวต่างประเทศจะต้องมีที่พำนักอยู่ในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่การ รับสมัครถึงวันที่ตัดสินรอบสุดท้าย ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะยึดข้อมูลการสะกดชื่อ- นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) ตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร
 5. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และระบุสถานที่ที่ถ่าย ภาพ (ไม่จำกัดสถานที่) และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หาก ภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 7. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มา ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของ สมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายใน องค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การ เปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาว ดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่ เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะ กรรมการตัดสิน
 9. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับองค์กรใดๆ หรือเป็นภาพที่จำหน่ายใน Stock Photo
 10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการ ตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 11. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มี สิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 12. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดง ในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่ง พิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
 13. ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยัง คงเป็นของ ผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้น งาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้อง เสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จะระบุชื่อ เจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ (ข้อนี้จะปรับเปลี่ยนตามข้อความ Edition ของภาพ)
 14. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนด ไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ผู้นั้นไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวลา 5 ปี ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนา ทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการ อำนวยการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 15. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ระยะเวลาการส่งภาพ :  
เปิดรับภาพทางเว็บไซด์ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น.
เปิดรับภาพที่ห้องสมาคม ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.00 – 18.00 น.

วิธีการส่งภาพ มี 2 ช่องทาง
        1. การส่งภาพผ่าน Web
            ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งภาพเข้าประกวด จะต้องลงทะเบียน สมัครที่ www.rpst.or.th โดยผู้สมัครสามารถสร้างหน้า page เป็นของตัวเอง โดยทุกท่านจะได้ รับ Username และ Passwordพร้อมรายละเอียดวิธีการ Upload ภาพ ซึ่งผู้เข้า ประกวดสามารถเข้าไปเปลี่ยนภาพ หรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาจนกว่าถึงวัน สิ้นสุดการส่งภาพไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ผู้ที่สมัครใหม่กรุณารอ 48 ชั่วโมงหลังจากสมัคร หลังจากนั้นสามารถเข้าระบบได้เลยโดยไม่ต้องรอ) สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกเว็บของสมาคมเรียบร้อยแล้วสามารถส่งภาพได้เลยโดย ทำการ login ด้วย Username ขอตัวท่านเอง
        2. การส่งภาพด้วยตนเองที่ห้องสมาคมฯ
               - ส่งไฟล์ด้วย Flash Drive เท่านั้น
               - แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการสมัคร
               - มีค่าใช้จ่ายในการส่งภาพเข้าประกวด 100 บาทต่อภาพ
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
        คุณกิตติยา เชื้อทอง
       โทร. 091-115-7585 เวลา 13.00 – 18.00 น.
        หรือส่ง email มาที่ rpst.info@gmail.com

รางวัล :
       รางวัลผู้ชนะเลิศ จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เผยแพร่ : http://thailandphotocontest.blogspot.com/

ยังมีหัวข้ออื่นอีกครับ เข้าไปดูได้ที่ หัวข้อการประกวดภาพถ่ายทั้งหมด

Wednesday, October 15, 2014

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สุขภาพโลก"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สุขภาพโลก" 

ประกวดภาพถ่าย, สุขภาพโลก, รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลคุณสมบัติผุ้สมัคร :
นักเรียน นักศึกษาประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและวัย

ระยะเวลาการส่งภาพ :
วันนี้ - 31 ตุลาคม 2557

ประกาศผลการตัดสิน
 - รางวัลชนะเลิศระดับโลก
        15 พฤษจิกายน 2557
 - รางวัลขวัญใจมหาชน
      31 มกราคม 2558 

การประกาศผลการตัดสิน :
        - ประกาศผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศระดับโลกในวันที่ 15 พฤศจิกายน www.pmaconference.mahidol.ac.th 
        - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับรางวัลชนะเลิศระดับโลกที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยจะได้รับแจ้งเพื่อมารับรางวัลและเข้าร่วมรับรางวัลในงานการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในระหว่างวันที่ 26 - 31 มกราคม 2558
        - ผลการตัดสินรางวัลขวัญใจมหาชนจะทำการตัดสินโดยผู้เข้าร่วมประชุมภายในงานการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลระหว่างวันที่ 26 - 31 มกราคม 2558 และผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแจ้งผลให้ทราบในวันที่ 31 มกราคม 2558
 
รางวัล :
การตัดสินรางวัลจะให้รางวัลแต่ละประเภทดังนี้
        - รางวัลชนะเลิศระดับโลก รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล
                รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 700 เหรียญสหรัฐ พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
                รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 600 เหรียญสหรัฐ พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
                รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 เหรียญสหรัฐ พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
                รางวัลชมเชย เงินรางวัล 300 เหรียญสหรัฐ พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล (3 รางวัล)   
        - รางวัลประทับใจระดับโลก รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล
                รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1000 เหรียญสหรัฐ พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
                รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 700 เหรียญสหรัฐ พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
                รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 เหรียญสหรัฐ พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
***ผู้ส่งผลงานทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมประกวด

ข้อกำหนดในการจัดส่งผลงานจริง
1. กรอกรายลัดเอียดใบสมัครในแบบฟอร์มที่กำหนด
2. จัดส่งผลงานจริงในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล หรือไฟล์ภาพที่สแกนจากฟิล์มเท่านั้นโดยบันทึกลงในแผ่น CD
2.  หรือส่งผลงานพร้อมแรบใบสมัครผ่านทางอีเมล์ pmaworldartcontest@gmail.com

ที่อยู่ในการติดต่อส่งผลงานในรอบตัดสิน
PMAC 2015 World Art & Photo Contest
สำนักงานเลขานุการการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170

เผยแพร่ : http://thailandphotocontest.blogspot.com/

ยังมีหัวข้ออื่นอีกครับ เข้าไปดูได้ที่ หัวข้อการประกวดภาพถ่ายทั้งหมด